Huy động vốn là điều cần thiết của doanh nghiệp đảm bảo cho công ty hoat động ổn định và phát triển. Đối với loại hình cổ phần thì việc này sẽ được thực hiện xuyên suốt hơn và được quy định đầy đủ tại Luật Doanh nghiệp 2020 cùng các văn bản liên quan. Để giúp các công ty Cổ phần hiểu rõ hơn những hình thức huy động vốn, chúng tôi xin đưa ra nội dung đầy đủ dưới đây. 

Các loại vốn trong công ty Cổ phần cần biết: 

Dựa vào Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ các loại vốn như sau: 

Vốn điều lệ: Là toàn bộ mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổng mệnh giá cổ phần các loại này được đăng ký mua và ghi rõ ràng trong Điều lệ. 

Cổ phần đã bán là cổ phần được chào bán và được các cổ đông thanh toán hết cho công ty. Khi đăng ký TLDN, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần đã được ĐK mua. 

CP được quyền chào bán là tổng số cổ phần các loại mà ĐHĐ cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Khi thành lập doanh nghiệp thì đây là tổng số CP các loại mà CT được chào bán để huy động vốn gồm CP đã ĐK mua và chưa ĐK mua. 

CP chưa bán là CP được quyền chào bán và chưa thanh toán cho công ty. Khi ĐK TLDN, đây là tổng CP các loại chưa đăng ký mua. 

Doanh nghiệp có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: 

Dựa vào quyết định của ĐHĐ cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ động dựa vào tỷ lệ sở hữu. Trường hợp này được áp dụng công ty đã hoạt động KD liên tục từ 2 năm trở lên tính từ ngày ĐK TLDN và hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ TS khác trước khi hoàn trả cho cổ đông. 

Công ty tiến hành mua lại CP đã bán dựa vào Điều 132, 133 của Luật Doanh nghiệp 2020. 

Vốn điều lệ không được các CĐ thanh toán đầy đủ và đúng thời gian theo Điều 113 của Luật Doanh nghiệp 2020. 

Những hình thức huy động vốn cần biết trong CT Cổ phần: 

Dựa theo khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rõ công ty có quyền phát hành CP, trái phiếu, chứng khoán của Cty. Có thể rút gọn doanh nghiệp huy động vốn có thể bằng việc chào bán cổ phần hoặc phát hành trái phiếu. 

Đối với việc huy động vốn bằng hình thức chào bán cổ phần: 

Dựa vào khoản 1 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc chào bán cổ phần là hình thức để công ty gia tăng thêm số lượng cổ phần, loại CP này được quyền chào bán nhằm để gia tăng vốn điều lệ. Hình thức này có thể áp dụng theo các cách: 

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: Doanh nghiệp tăng thêm số lượng Cp và cổ phần được chào bán và bán toàn bộ cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu CP hiện có theo khoản 1 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020.

Cũng có thể chào bán riêng lẻ theo Khoản 2 Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020: 

Doanh nghiệp quyết định phương án bán riêng lẻ theo quy định của LDN. 

Cổ đông của doanh nghiệp được ưu tiên mua cổ phần tại khoản 2 Điều 124, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất. 

Nếu cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không hết thì số CP còn lại sẽ bán theo hình thức bán CP riêng lẻ với Đk không thuận lợi hơn so với Đk chào bán cho các CP trừ việc cổ đông có chấp thuận. 

Chào bán CP ra công chúng nghĩa là bán CP theo Điều 126 Luật DN 2020 như sau: 

HĐ quản trị sẽ đưa ra thời điểm, hình thức và giá bán. Giá bán sẽ phải đảm bảo không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc GT ghi trong sổ tại thời điểm gần nhất, trừ trong các trường hợp như: 

Bán lần đầu tiên cho những người không thuộc là cổ đông sáng lập

Cp sẽ bán cho các CĐ dựa vào tỷ lệ sở hữu CP hiện có tại DN. 

CP bán cho người môi giới. Lúc này tỷ lệ Ck sẽ phải được cấp thuận của ĐHĐ cổ đông. 

Mức chiết khấu trong các trường hợp khác do Điều lệ và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. 

Đối với việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu.

Dựa vào khoản 3 Điều 128 Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định rõ công ty cần phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

Doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn TT hoặc TT hết các khoản nợ trong vòng 3 năm liên tiếp trước khi bán trái phiếu. 

Phải có báo cáo tài chính của năm liền kề với năm phát hành và được kiểm toán. 

Luôn đảm bảo có yếu tố về tỷ lệ an toàn tài chính và các tỷ lệ trong hoạt động kinh doanh theo Pháp luật. 

Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định pháp luật. 

Với những thông tin trên đây, khách hàng đã nắm được rõ hơn về việc huy động vốn trong công ty cổ phần. Chúc các doanh nghiệp hoàn thành tốt mục tiêu phát triển của mình. 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: