Hiện nay Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 chỉ rõ về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung dựa vào cơ sở quy định chống xói mòn thuế toàn cầu. Do đó người nộp thuế tối thiểu là doanh nghiệp tạo bởi tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính của DN mẹ tối cao tối thiểu 2 năm trong 4 năm liền kề trước đó có 759 triệu EUR trở lên. Loại trừ các trường hợp sau: 

Tổ chức chính phủ 

Đơn vị quốc tế 

Đơn vị phi lợi nhuận 

Quỹ hưu trí 

Quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao 

Đơn vị có ít nhất 85% giá trị TS thuộc SH trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các bên được quy định từ điểm a đến điểm e. 

Những quy định về việc kê khai, nộp và quản lý thuế: 

Với quy định về thuế TNDN bổ sung ít nhất nội địa đạt chuẩn, thời hạn được đưa ra khi nộp Tờ khai thông tin dựa vào Quy định của thuế tối thiểu toàn cầu. Tờ khai thuế được kèm theo Bản giải trình chênh lệch do sự khác biệt giữa các chuẩn mực KTTC và thời hạn nộp thuế TNDN bổ sung muộn nhất là 12 tháng tính từ ngày cuối của năm tài chính. 

Với quy định về tổng thu nhập chịu thuế tối thiểu. thời hạn nộp Tờ khai theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Tờ khai thuế TNDN bổ sung cần được đi kèm với Bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa chuẩn mực KTTC và thời hạn nộp thuế TNDN bổ sung chậm nhất 18 tháng tính từ ngày cuối năm tài chính đối với năm đầu tiên của tập đoàn đa quốc gia, chậm nhất 15 tháng tính từ ngày cuối năm tài chính với các năm tiếp theo. 

Thông tin xác định đơn vị hợp thành kê khai, nộp thuế được thể hiện như sau: 

Tập đoàn đa quốc gia có 1 công ty hợp thành tại Việt Nam thì tổ chức đó được thực hiện nộp tờ khai và TNDN bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. 

Tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn 1 công ty hợp thành tại VN thì trong vòng 30 ngày từ ngày cuối năm tài chính, tập đoàn đó sẽ có văn bản thông báo chỉ định một trong những công ty tại VN nộp tờ khai và thuế TNDN bổ sung của tập đoàn theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. 

Nếu hết 30 ngày nhưng không có thông báo việc chỉ định đơn vị nộp tờ khai và nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện việc chỉ định đơn vị tại VN nộp tờ khai và thuế. 

Nếu có tình huống phát sinh dẫn đến việc thay đổi đơn vị nộp tờ khai và thuế thì trong thời gian 10 ngày tính từ ngày phát sinh, tập đoàn ĐQG phải thông báo cho cơ quan thuế. 

Nếu quá 10 ngày mà không có thông báo thì cơ quan thuế chỉ định đơn vị hợp thành tại VN nộp tờ khai và thuế. 

Nếu trường hợp cơ quan thuế đã thông báo đơn vị nộp tờ khai và thuế theo quy định Điểm B, C khoản này mà có sự kiện phát sinh khiến thay đổi đơn vị hợp thành nộp tờ khai, thuế trong 10 ngày kể từ ngày có thông tin thì cơ quan thuế thông báo đơn vị khác nộp tờ khai và thuế.. 

Số thuế TNDN bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu sẽ được nộp vào ngân sách TW. 

Tỷ giá ngoại tệ nhằm xác định ngưỡng doanh thu, thu nhập được chỉ rõ tại Điều 2,4, 5 và 6 của Nghị quyết này là trung bình tỷ giá của tháng 12 năm kế trước đó phát sinh DT được đối chiếu cho NH NN VN công bố. 

Những quy định giảm trừ trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp các năm TC: 

Trong giai đoạn chuyển tiếp các năm tài chính tính từ ngày 31/12/2026 trở về trước sẽ được giảm trừ trách nhiệm nhưng sẽ không gồm năm kết thúc sau thời gian 30/6/2028. 

Trong thời kỳ chuyển tiếp, thuế bổ sung tại 1 đất nước cho năm tài chính sẽ bằng 0 nếu thoả mãn các yếu tố sau: 

Trong năm tài chính nếu TĐ Đa quốc gia báo có lợi nhuận liên quốc gia đảm bảo chuẩn và tổng DT nhỏ hơn 10 triêu EUR và lợi nhuận trước thuế TN nhỏ hơn 1 triệu EUR hoặc bị thua lỗ tại quốc gia đó. 

Trong năm tài chính nếu TĐ Đa quốc gia có thuế suất thực tế đơn giản trong đất nước đó là 15% vào năm 2023 và 2024, 16% vào năm 2025 và 17% vào năm 2026. 

Lợi nhuận trước thuế TN của TĐ Đa quốc gia tại đất nước đó bằng hoặc dưới mức khoản giảm trừ TN gắn với TSHH và lao động được dựa theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu với các công ty cư trú tại đất nước đó theo BC lợi nhuận liên quốc gia. 

 Trong quá trình chuyển tiếp, sẽ không xử phạt các vi phạm hành chính về thuế cụ thể là kê khai và nộp tờ khai TT dựa theo Quy định thuế tối thiểu toàn cầu và  Tờ khai thuế TNDN bổ sung cùng Bản giải trình chênh lệch do sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn mức KTTC. 

Công ty hợp thành sẽ được chọn áp dụng cách thức tính toán đơn giản để xác định việc đảm bảo các tiêu chí giảm trừ TN với lợi nhuận tính thuế bổ sung, DT và TNBQ, thuế suất thực tế. 

Số thuế TNDN bổ sung đã nộp dự vào Nghị quyết này được tiết giảm khi xác định thuế TNDN cần nộp tại VN tương đối với phần TN nhận được do ĐTNN. 

Dựa vào các quy định trên, Luật Quản lý thuế cùng các quy định liên quan, Chính phủ sẽ đưa ra quy định về nội dung việc quản lý thuế đối với thuế TNDN bổ sung dựa theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

error: